Y Học Truyền Thống Trung Quốc

Y học truyền thống Trung Quốc ra đời vào thời kỳ chưa có những kiến thức khoa học cận đại làm nền tảng phát triển. Vậy tại sao nó vẫn đáp ứng được cơ bản những nhu cầu điều trị bệnh trong xã hội hiện đại. Trung y là một ngành khoa học hay chỉ là quá trình tích lũy kinh nghiệm? Hệ thống kiến thức này vẫn còn đang phát triển, hay sẽ được thay thế bởi ngành y học hiện đại? Đây là những vấn đề mà nhiều người quan tâm.

Mô tả

Y học truyền thống Trung Quốc ra đời vào thời kỳ chưa có những kiến thức khoa học cận đại làm nền tảng phát triển. Vậy tại sao nó vẫn đáp ứng được cơ bản những nhu cầu điều trị bệnh trong xã hội hiện đại. Trung y là một ngành khoa học hay chỉ là quá trình tích lũy kinh nghiệm? Hệ thống kiến thức này vẫn còn đang phát triển, hay sẽ được thay thế bởi ngành y học hiện đại? Đây là những vấn đề mà nhiều người quan tâm.

Author: Mr Hồng