Phương Hướng Kết Hợp Đông Tây Y Trong Phòng & Chống Ung Thư

Cuốn sách Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng và chống ung thư đề cập đến một vấn đề khó nhưng thiết thực. Mặc dù nhóm các tác giả khiêm tốn nhận xét công trình của mình là “một tài liệu có tính phổ cập kiến thức” kết hợp Đông Tây y trong một lĩnh vực khu trú, đưa ra một số giả thiết có tính chất gợi ý để tìm hiểu, nghiên cứu, thảo luận; song đây thực sự là một tài liệu được đánh giá cao, vừa khoa học vừa dân gian, đưa ra những liên hệ kim cổ Đông Tây và có nhiều thông tin ý tưởng mới có tính đột phá. Vận dụng nguyên lý cơ bản của Tây y từ nguyên nhân phát sinh đến điều trị và đối chiếu với lý thuyết của Đông y để tìm ra cái hòa hợp, từ đấy đề xuất phương án kết hợp phòng và chống ung thư, lấy Tây y làm chủ đạo và Đông y làm vai trò bổ trị, đó là thành tựu to lớn của cuốn sách này.

Mô tả

Cuốn sách Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng và chống ung thư đề cập đến một vấn đề khó nhưng thiết thực. Mặc dù nhóm các tác giả khiêm tốn nhận xét công trình của mình là “một tài liệu có tính phổ cập kiến thức” kết hợp Đông Tây y trong một lĩnh vực khu trú, đưa ra một số giả thiết có tính chất gợi ý để tìm hiểu, nghiên cứu, thảo luận; song đây thực sự là một tài liệu được đánh giá cao, vừa khoa học vừa dân gian, đưa ra những liên hệ kim cổ Đông Tây và có nhiều thông tin ý tưởng mới có tính đột phá. Vận dụng nguyên lý cơ bản của Tây y từ nguyên nhân phát sinh đến điều trị và đối chiếu với lý thuyết của Đông y để tìm ra cái hòa hợp, từ đấy đề xuất phương án kết hợp phòng và chống ung thư, lấy Tây y làm chủ đạo và Đông y làm vai trò bổ trị, đó là thành tựu to lớn của cuốn sách này.
Để dễ tiếp cận vấn đề kết hợp Đông Tây y, trong tài liệu này trình bày các nội dung sau: Vài nét đại cương về Đông y; Một số dược liệu phòng chống ung thư; Vài nét đại cương về ung thư theo Tây y và sự tương ứng với bệnh chứng Đông y; Các tác nhân gây ung thư và sự tham chiếu Đông y; Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng chống ung thư; Phương pháp phòng chống một số bệnh ung thư thường gặp; Vài nét về châm cứu hỗ trợ trong điều trị ung thư; Phương pháp ăn uống trong phòng chống ung thư và Rèn luyện dưỡng sinh.

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Lời tựa
Lời nói đầu
Tóm lược
Chương 1: Vài nét đại cương về Đông y
Chương 2: Một số dược liệu phòng chống ung thư
Chương 3: Vài nét đại cương về ung thư theo Tây y và sự tương ứng với bệnh chứng Đông y
Chương 4: Các tác nhân có thể gây ung thư và sự tham chiếu Đông y
Chương 5: Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng chống ung thư
Chương 6: Phương pháp kết hợp Đông Tây trong phòng chống một số bệnh ung thư thường gặp
Chương 7: Phương pháp ăn uống để phòng chống ung thư
Chương 8: Rèn luyện dưỡng sinh
Lời kết
Phụ lục
Tài liệu tham khảoCuốn sách Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng và chống ung thư đề cập đến một vấn đề khó nhưng thiết thực. Mặc dù nhóm các tác giả khiêm tốn nhận xét công trình của mình là “một tài liệu có tính phổ cập kiến thức” kết hợp Đông Tây y trong một lĩnh vực khu trú, đưa ra một số giả thiết có tính chất gợi ý để tìm hiểu, nghiên cứu, thảo luận; song đây thực sự là một tài liệu được đánh giá cao, vừa khoa học vừa dân gian, đưa ra những liên hệ kim cổ Đông Tây và có nhiều thông tin ý tưởng mới có tính đột phá. Vận dụng nguyên lý cơ bản của Tây y từ nguyên nhân phát sinh đến điều trị và đối chiếu với lý thuyết của Đông y để tìm ra cái hòa hợp, từ đấy đề xuất phương án kết hợp phòng và chống ung thư, lấy Tây y làm chủ đạo và Đông y làm vai trò bổ trị, đó là thành tựu to lớn của cuốn sách này.
Để dễ tiếp cận vấn đề kết hợp Đông Tây y, trong tài liệu này trình bày các nội dung sau: Vài nét đại cương về Đông y; Một số dược liệu phòng chống ung thư; Vài nét đại cương về ung thư theo Tây y và sự tương ứng với bệnh chứng Đông y; Các tác nhân gây ung thư và sự tham chiếu Đông y; Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng chống ung thư; Phương pháp phòng chống một số bệnh ung thư thường gặp; Vài nét về châm cứu hỗ trợ trong điều trị ung thư; Phương pháp ăn uống trong phòng chống ung thư và Rèn luyện dưỡng sinh.

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Lời tựa
Lời nói đầu
Tóm lược
Chương 1: Vài nét đại cương về Đông y
Chương 2: Một số dược liệu phòng chống ung thư
Chương 3: Vài nét đại cương về ung thư theo Tây y và sự tương ứng với bệnh chứng Đông y
Chương 4: Các tác nhân có thể gây ung thư và sự tham chiếu Đông y
Chương 5: Phương hướng kết hợp Đông Tây y trong phòng chống ung thư
Chương 6: Phương pháp kết hợp Đông Tây trong phòng chống một số bệnh ung thư thường gặp
Chương 7: Phương pháp ăn uống để phòng chống ung thư
Chương 8: Rèn luyện dưỡng sinh
Lời kết
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

Author: Mr Hồng