Modern Nutrition In Health And Diseasi – Dinh Dưỡng Hiện Đại Với Sức Khỏe Và Bệnh Tật 10e

Ấn bản thứ 10 của cuốn sách này là một tham khảo có thẩm quyền và cập nhật về dinh dưỡng và vai trò của nó trong Y học đương đại, các chế độ ăn, điều dưỡng, sức khỏe công cộng và các chính sách công.

Các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực này cung cấp thông tin chuyên sâu về các mốc lịch sử của Dinh dưỡng, các thành phần cụ thể của chế độ ăn, dinh dưỡng trong các hệ thống sinh học tích hợp, đánh giá dinh dưỡng trong suốt cuộc đời, dinh dưỡng trong các rối loạn lâm sàng và sức khỏe công cộng và các vấn đề chính sách.

Mô tả

Ấn bản thứ 10 của cuốn sách này là một tham khảo có thẩm quyền và cập nhật về dinh dưỡng và vai trò của nó trong Y học đương đại, các chế độ ăn, điều dưỡng, sức khỏe công cộng và các chính sách công.

Các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực này cung cấp thông tin chuyên sâu về các mốc lịch sử của Dinh dưỡng, các thành phần cụ thể của chế độ ăn, dinh dưỡng trong các hệ thống sinh học tích hợp, đánh giá dinh dưỡng trong suốt cuộc đời, dinh dưỡng trong các rối loạn lâm sàng và sức khỏe công cộng và các vấn đề chính sách.

Ấn bản kỷ niệm lần thứ 50 bao quát vai trò của dinh dưỡng trong phòng ngừa bệnh tật, các vấn đề dinh dưỡng toàn cầu, các mối quan tâm sức khỏe cộng đồng, vai trò của béo phì trong hàng loạt các bệnh mãn tính, di truyền như một áp dụng đến dinh dưỡng, và các lĩnh vực tiến bộ khoa học lớn liên quan dinh dưỡng và bệnh tật.

Author: Mr Hồng