Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc – Thuốc Bệnh 24 Chuyên Khoa

Sách “hướng dẫn sử dụng thuốc” bao gồm tên thuốc, tên biệt dược và một số sản phẩm thực phẩm chức năng đã và đang lưu hành tại Việt Nam.
Sách được bố cục thành hai phần. Phần tên thuốc, biệt dược và thực phẩm chức năng xếp theo thứ tự vần chữ cái A, B…X, Y, Z. Phần thứ hai, các thuốc biệt dược, thực phẩm chức năng được xếp theo khoa bệnh trong điều trị.
Đối với tên biệt dược, ngoài chuyên luận (tên thuốc, thành phần) còn được tách ra xếp theo vần thứ tự riêng cũng như tên thuốc, biệt dược, thành phần khác.

Mô tả

Sách “hướng dẫn sử dụng thuốc” bao gồm tên thuốc, tên biệt dược và một số sản phẩm thực phẩm chức năng đã và đang lưu hành tại Việt Nam.
Sách được bố cục thành hai phần. Phần tên thuốc, biệt dược và thực phẩm chức năng xếp theo thứ tự vần chữ cái A, B…X, Y, Z. Phần thứ hai, các thuốc biệt dược, thực phẩm chức năng được xếp theo khoa bệnh trong điều trị.
Đối với tên biệt dược, ngoài chuyên luận (tên thuốc, thành phần) còn được tách ra xếp theo vần thứ tự riêng cũng như tên thuốc, biệt dược, thành phần khác.
Về quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và thuốc giảm độc A, B đã được Bộ Y tế ra quyết định hủy bỏ số 27/2008/QD9-BYT ngày 28 tháng 7 năm 2008. Vì vậy sách không ghi phần quản lý và bảo quản thuốc độc và thành phần giảm độc A, B như trước đây. Tuy nhiên đối với thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần, sách vẫn có ghi chú (GC) kèm theo.
Mục lục:
Hướng dẫn sử dụng sách
Từ điển hướng dẫn sử dụng thuốc
Bảng tra tên thuốc bệnh theo 24 chuyên khoa

Author: Mr Hồng