Hoàng Đế Hội Kinh ( Tập 2)

Hoàng Đế nội kinh gồm 2 thiên (quyển): Thiên Tố vấn và Thiên Linh khu. Mỗi quyển có 81 thiên (mục), hai quyển là 162 thiên (mục), mỗi thiên là một ngọn núi cao.
Quyển Hoàng Đế nội kinh – Thiên Tố vấn (tập 2) giới thiệu từ thiên 42 (mục) đến thiên 70 (mục).

Mô tả

Hoàng Đế nội kinh gồm 2 thiên (quyển): Thiên Tố vấn và Thiên Linh khu. Mỗi quyển có 81 thiên (mục), hai quyển là 162 thiên (mục), mỗi thiên là một ngọn núi cao.
Quyển Hoàng Đế nội kinh – Thiên Tố vấn (tập 2) giới thiệu từ thiên 42 (mục) đến thiên 70 (mục).

Author: Mr Hồng