Dược Liệu Học ( Tập 2)

GIỚI THIỆU SÁCH
Cuốn Dược liệu học là sách giáo khoa dùng cho sinh viên Dược. Trong giáo trình biên soạn lần này đã được bổ sung những kết quả nghiên cứu gần đây ở trong nước và trên thế giới. Một số dược liệu được thay đổi, việc sắp xếp vào các chương cho phù hợp với hoạt chất có trong cây. Ví dụ: Cây râu mèo không nằm trong chương “Dược liệu chứa saponin” mà chuyển sang chương “Dược liệu chứa flavonoid”; cây ích mẫu không ở trong chương “Dược liệu chứa flavonoid” mà được xếp vào chương “Dược liệu chứa alcaloid”, đồng thời cũng đã bổ sung thêm một số dược liệu đang được dùng nhiều ở nước ta trong những năm gần đây.

Mô tả

GIỚI THIỆU SÁCH
Cuốn Dược liệu học là sách giáo khoa dùng cho sinh viên Dược. Trong giáo trình biên soạn lần này đã được bổ sung những kết quả nghiên cứu gần đây ở trong nước và trên thế giới. Một số dược liệu được thay đổi, việc sắp xếp vào các chương cho phù hợp với hoạt chất có trong cây. Ví dụ: Cây râu mèo không nằm trong chương “Dược liệu chứa saponin” mà chuyển sang chương “Dược liệu chứa flavonoid”; cây ích mẫu không ở trong chương “Dược liệu chứa flavonoid” mà được xếp vào chương “Dược liệu chứa alcaloid”, đồng thời cũng đã bổ sung thêm một số dược liệu đang được dùng nhiều ở nước ta trong những năm gần đây.

Author: Mr Hồng