Danh Mục Mẫu Thuốc Khuyến Nghị Cho Trẻ Em Của Tổ Chức Y Tế Thế Giới

Giới thiệu ngắn
Danh mục mẫu thuốc khuyến nghị cho Trẻ em của Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) được biên soạn dựa trên ấn bản lần 2 của Danh mục mẫu Thuốc thiết yếu cho Trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu nghiêm cứu và phát triển thuốc cho trẻ em theo Nghị quyết “Thuốc tốt hơn cho trẻ em” đã được Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào năm 2007.
Trong Danh mục mẫu Thuốc khuyến nghị, các quyết định về phác đồ điều trị được căn cứ trên bằng chứng tốt nhất hiện có từ các nghiêm cứu lâm sàng ở trẻ em, đã được Ủy ban Chuyên gia của TCYTTG về lựa chọn và Sử dụng Thuốc thiết yếu khảo sát và đánh giá. Ấn phẩm này là một nguồn lực đặc biệt danh cho cán bộ y tế và các chương trình quốc gia cung cấp thuốc cho trẻ em thông qua việc cung cấp thông in tốt nhất về cách sử dụng thuốc trong danh mục, đồng thời còn nêu bật những lĩnh vực cần nghiêm cứu thêm.
Danh mục mẫu Thuốc khuyến nghị này hoàn toàn tương thích với Danh mục mẫu Thuốc thiết yếu cho Trẻ em lần 2, theo khuyến nghị của Ủy ban chuyên gia của TCYTTG về Lựa chọn và Sử dụng Thuốc thiết yếu – tháng 3/2009.

Mô tả

Giới thiệu ngắn
Danh mục mẫu thuốc khuyến nghị cho Trẻ em của Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) được biên soạn dựa trên ấn bản lần 2 của Danh mục mẫu Thuốc thiết yếu cho Trẻ em nhằm đáp ứng nhu cầu nghiêm cứu và phát triển thuốc cho trẻ em theo Nghị quyết “Thuốc tốt hơn cho trẻ em” đã được Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào năm 2007.
Trong Danh mục mẫu Thuốc khuyến nghị, các quyết định về phác đồ điều trị được căn cứ trên bằng chứng tốt nhất hiện có từ các nghiêm cứu lâm sàng ở trẻ em, đã được Ủy ban Chuyên gia của TCYTTG về lựa chọn và Sử dụng Thuốc thiết yếu khảo sát và đánh giá. Ấn phẩm này là một nguồn lực đặc biệt danh cho cán bộ y tế và các chương trình quốc gia cung cấp thuốc cho trẻ em thông qua việc cung cấp thông in tốt nhất về cách sử dụng thuốc trong danh mục, đồng thời còn nêu bật những lĩnh vực cần nghiêm cứu thêm.
Danh mục mẫu Thuốc khuyến nghị này hoàn toàn tương thích với Danh mục mẫu Thuốc thiết yếu cho Trẻ em lần 2, theo khuyến nghị của Ủy ban chuyên gia của TCYTTG về Lựa chọn và Sử dụng Thuốc thiết yếu – tháng 3/2009.

Author: Mr Hồng