Chữa Bệnh Bằng Y Học Cổ Truyền: Kinh Nghiệm Đông Y Nhật Bản

Quyển này được chia làm hai phần:
Phần I: giới thiệu hơn 300 bài thuốc kinh nghiệm độc đáo của Nhật Bản cũng như những cổ phương mà người Nhật đã thừa kế, phát huy. Nội dung chủ yếu là quyển ‘Nhật Bản Hán Y Danh Phương Tuyển’.
Phần II: Những y án hay nói cách khác là những ứng dụng biện chứng lý luận và lâm sàng thực nghiệm của một tác giả tiêu biểu cho các danh y Nhật Bản là Thỉ Số Đạo Minh, nội dung chủ yếu là quyển ‘Nhật Bản Hán Phương Lâm Sàng Trị Nghiệm Tinh Hoa’ (quyển này cũng đã được nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin xuất bản năm 2002).

Mô tả

Quyển này được chia làm hai phần:
Phần I: giới thiệu hơn 300 bài thuốc kinh nghiệm độc đáo của Nhật Bản cũng như những cổ phương mà người Nhật đã thừa kế, phát huy. Nội dung chủ yếu là quyển ‘Nhật Bản Hán Y Danh Phương Tuyển’.
Phần II: Những y án hay nói cách khác là những ứng dụng biện chứng lý luận và lâm sàng thực nghiệm của một tác giả tiêu biểu cho các danh y Nhật Bản là Thỉ Số Đạo Minh, nội dung chủ yếu là quyển ‘Nhật Bản Hán Phương Lâm Sàng Trị Nghiệm Tinh Hoa’ (quyển này cũng đã được nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin xuất bản năm 2002).

Author: Mr Hồng