Châm Cứu Đại Thành

Tóm tắt nội dung:Bộ CHÂM CỨU ĐẠI THÀNH được xem là đóng góp đáng trân trọng của châm sư Dương Kế Châu. Ông đã sưu tầm và trích lục rộng rãi các tác phẩm và tài liệu châm cứu học đương thời và trước đó, đặc biệt là những tài liệu bị thất lạc, rồi kết hợp với những điều tâm đắc qua học tập vốn cũ của người trước cũng như kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng lâu năm của mình. Tập sách này ghi và chú thích các đoạn quan trọng của nhiều sách châm cứu, bàn luận đến hệ thống kinh lạc, huyệt vị, thủ pháp châm cứu, các loại bệnh có thể chữa bằng châm và cứu, phương pháp điều trị kết hợp châm cứu với thuốc men, giới thiệu kinh nghiệm châm cứu chữa bệnh của người xưa và của ông.

Mô tả

Tóm tắt nội dung:Bộ CHÂM CỨU ĐẠI THÀNH được xem là đóng góp đáng trân trọng của châm sư Dương Kế Châu. Ông đã sưu tầm và trích lục rộng rãi các tác phẩm và tài liệu châm cứu học đương thời và trước đó, đặc biệt là những tài liệu bị thất lạc, rồi kết hợp với những điều tâm đắc qua học tập vốn cũ của người trước cũng như kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng lâu năm của mình. Tập sách này ghi và chú thích các đoạn quan trọng của nhiều sách châm cứu, bàn luận đến hệ thống kinh lạc, huyệt vị, thủ pháp châm cứu, các loại bệnh có thể chữa bằng châm và cứu, phương pháp điều trị kết hợp châm cứu với thuốc men, giới thiệu kinh nghiệm châm cứu chữa bệnh của người xưa và của ông.

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Tựa
QUYỂN THỨ NHẤT
Nguồn gốc khoa châm cứu
Châm cứu trực chỉ
1. Châm cứu phương nghi thủy luận
2. Thích nhiệt luận (bàn về châm chữa sốt)
3. Thích ngược luận (bàn về châm chữa sốt rét)
4. Thích khái luận (bàn về châm chữa ho)
5. Thích yêu thống luận (bàn về châm chữa đau lưng)
6. Kỳ bệnh luận (bàn về các bệnh kỳ lạ)
7. Trích yếu luận (bàn về quy luật phép tắc trọng yếu của châm pháp)
8. Thích tề luận
9. Thích chí luận
10. Trướng thích tiết luận
11. Bì bộ luận
12. Kinh lạc luận
13. Cốt không luận
14. Thích thủy nhiệt huyệt luận
15. Điều kinh luận
16. Mậu thích luận
17. Kinh thích luận
18. Cự thích luận
19. Thủ tức âm dương lưu chú luận
20. Vệ khí hành luận
21. Chẩn yếu kinh chung luận
22. Thích cấm luận
23. Thích pháp luận
Nạn kinh
QUYỂN THỨ HAI
Kinh huyệt ở châu thân (Y Kinh Tiểu Học)
Bách chứng phú (Châm Cứu Tụ Anh)
Tiêu u phú (18 Bài ca với lời giải thích)
Tịch hoằng phú (Châm Cứu Đại Toàn)
Kim châm phú (Dương Kế Châu)
Ngọc long phú (Châm Cứu Tụ Anh)
Thông huyền chỉ yếu phú (Dương Kế Châu chú giải)
Linh quang phú (Châm Cứu Đại Toàn)
Lan giang phú (Dương Kế Châu)
Lưu chú chỉ vi phú (Đậu thị)
QUYỂN THỨ BA
Bài ca năm vận chủ bệnh (Y Kinh Tiểu Học)
Bài ca sáu khí làm ra bệnh
Bài ca cách lấy huyệt (14 Kinh)
Bài ca mười hai kinh mạch
Ngọc long ca (Dương Kế Châu chú giải)
Thắng ngọc ca (Dương kế Châu)
Bài ca tạp bệnh huyệt pháp (Y Học Nhập Môn)
Bài ca mười một huyệt chữa tạp bệnh
Bài ca thiên tinh bí quyết (Trường Tang quân)
Bài ca 12 huyệt thiên tinh chữa bệnh (Mã Đơn Dương)
Bài ca bốn tổng huyệt
Bài ca bửu bối cắp sau vai (Trửu hậu Tụ Anh)
Bài ca chín huyệt hồi dương
Bài ca bí truyền châm chữa nội chướng (Bệnh mắt)
Bài ca châm chữa nội chướng
Bài ca tuyết tâm bổ tả (Châm Cứu Tụ Anh)
Bài ca tóm tắt việc hành châm
Bài ca ý tóm tắt về hành châm
Bài ca thích pháp khải huyền
Bài ca châm pháp
Bài văn sách sự sai đúng của các nhà (Bài thi của Dương Thừa Học)
QUYỂN THỨ TƯ
Bài ca du huyệt ở sau lưng
Bài ca các huyệt ở trước bụng
Cách lấy tấc đo
Luận về chín loại kim
Mẫu chín cây kim châm
Cách chế tạo
Cách nấu kim
Noãn châm
Hỏa châm
Ôn châm
Cách xử lý khi bị gãy kim
Cách bổ tả theo sách nội kinh
Cách bổ tả theo sách nạn kinh
Đồ biểu bổ thủy tả hỏa
5 tạng truyền bệnh
Cách bổ tả theo thần ứng kinh
Nói về phép tả
Nói về phép bổ
Cách bổ tả theo Lý Diên ở Nam Phong
Cách bổ tả của họ Cao ở Tú Minh
Cách bổ tả của họ Dương ở Tam Cù
Bấm
Cầm kim
Miệng ấm
Tiến châm
Lần vuốt
Bấm chúm
Lui kim
Xoe kim
Xoay kim
Lưu kim
Lắc kim
Nhổ kim
Tổng ca
Thiêu sơn hỏa (lửa đốt núi)
Thấu thiên lương (mát thấu trời)
Dương trung ẩn âm
Âm trung ẩn dương
Lưu khí pháp
Vận khí pháp
Đề khí pháp
Trung khí pháp
Thương long bãi vĩ thủ pháp (rồng xanh vẫy đuôi) bổ
Xích phụng dao đầu thủ pháp, tả
Long hổ giao chiến thủ pháp (3 bộ đều 1 bổ 1 tả)
Long hổ thăng giáng (rồng cọp lên xuống)
Ngũ tạng giao kinh
Thông quan giao kinh
Cách giác giao kinh
Quan tiết giao kinh
Tý ngọ bổ tả
Tý ngọ đảo cựu (trị thủy cổ (cổ trướng), cách khí)
Bài ca tý ngọ tiền hậu giao kinh hoán khí
Bài ca tý ngọ bổ tả
Tý ngọ khuynh châm
Thủ pháp xoe kim bổ tả tạng phủ âm dương hô hấp trong ngoài
Khẩu quyết: tám phép châm kim
Số sanh thành
Kinh lạc nghinh tùy đặt làm vấn đáp
Bài ca những huyệt cấm châm
Bài ca những huyệt cấm cứu
Bản đồ: thái ất cửu cung
Bài ca thái ất
Bản đồ: cửu cung cưu thần cấm kỵ
Bài ca nhân thần cấm kỵ
Cửu bộ nhân thần cấm kỵ (cấm châm cứu)
Thập can nhân thần
Thập nhị chi nhân thần
Bài ca mười hai bộ nhân thần cấm kỵ
Bản đồ 12 bộ nhân thần cấm kỵ
Bài ca nhân thần bốn mùa
Bài ca nhân thần mỗi ngày
Bài ca nhân thần mỗi giờ
Bài ca mỗi thàng ngày huyết kỵ
Bài ca mỗi tháng ngày huyết chi
Bài ca bốn mùa kiêng kỵ
Châm cứu cho đàn ông, nên kiêng những ngày
Châm cứu cho đàn bà, nên cữ những ngày
Ngày tốt, để châm cứu hay uống thuốc
Ngày kiêng kỵ châm cứu
Ngày thập can, không trị bệnh (giống y như bài: thập can nhân thần, ở trước)
QUYỂN THỨ NĂM
Tỉnh huyệt của mười hai kinh
Bài ca tỉnh, vinh, du, nguyên, kinh, hiệp
Biểu đồ tỉnh, vinh , du, nguyên, kinh, hiệp
Bài ca tý ngọ lưu chú, mỗi ngày theo giờ định huyệt
Đồ hình lưu chú
Bài ca mười hai kinh nạp địa chi
Bài ca chân không qua đầu gối, tay không quá khuỷu
Luận về phép: tý ngọ lưu chú
Lưu chú khai hạp
Ngày giờ lưu chú
Chủ trị của tạng phủ: tỉnh, vinh, du, kinh hợp
Tổng luận: thị động và sở sanh bệnh bổ tả nghinh tùy đối với 12 kinh
Bài ca nguyên huyệt của 12 kinh
Mười hai kinh bệnh, căn cứ theo: tĩnh vinh du kinh hợp, để bổ hư tả thực
Bài ca mười hai kinh khí huyết nhiều ít
Mười hai kinh trị chứng chủ khách nguyên lạc
Linh qui phi đằng đồ
Bài ca cửu cung
Bài ca bát pháp
Bát phát giao hội với bát mạch
Bài ca bát pháp giao hội
Bài ca tám mạch giao hội với tám huyệt
Bài ca bát mạch phối hợp bát quái
Bài ca tám huyệt phối hợp
Bài ca thích pháp khải huyền
Bài ca bát pháp ngũ hổ, tìm can ngày giờ
Bài ca bát pháp can chi mỗi ngày
Bài ca bát pháp can chi mỗi giờ
Biểu đồ các giờ mở huyệt trong 6 ngày Giáp
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Ất
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Bính
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Đinh
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Mậu
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Kỷ
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Canh
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Tân
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Nhâm
Các giờ mở huyệt trong 6 ngày Quý
Đồ hình bát mạch và huyệt trị bệnh
Công tôn (xung mạch)
Nội quan (mạch âm duy)
Hậu khê (đốc mạch)
Thân mạch (mạch dương kiểu)
Lâm khấp (đới mạch)
Ngoại quan (mạch dương duy)
Liệt khuyết (nhâm mạch)
Chiếu hải (mạch âm kiều)
Tổng kết
Bài ca thủ quyết của bát pháp
QUYỂN THỨ SÁU
Ngũ tạng lục phủ
Bài ca nơi khởi, chỉ, 12 kinh huyệt của tạng phủ
Kinh thủ thái âm phế
Bài ca huyệt của kinh thủ thái âm phế
Khảo chính huyệt
Kinh thủ dương minh đại trường
Bài ca các huyệt của kinh thủ dương minh đại trường
Khảo chính huyệt
Kinh túc dương minh vị
Bài ca các huyệt của kinh túc dương minh vị
Khảo chính huyệt
Kinh túc thái âm tỳ
Bài ca kinh huyệt của kinh túc thái âm tỳ
Khảo chính huyệt
Kinh thủ thiếu âm tâm
Bài ca các huyệt của kinh thủ thiếu âm tâm
Khảo chính huyệt
Kinh thủ thái dương tiểu trường
Bài ca các huyệt của kinh thủ thái dương tiểu trường
Khảo chính huyệt
Kinh túc thái dương bàng quang
Bài ca các huyệt của kinh túc thái dương bàng quang
Khảo chính huyệt
Kinh túc thiếu âm thận
Bài ca các huyệt của kinh túc thiếu âm thận
Khảo chính huyệt
QUYỂN THỨ BẢY
Kinh thủ quyết âm tâm bào lạc
Bài ca các huyệt của kinh thủ quyết âm tâm bào lạc
Khảo chính huyệt
Kinh thủ thiếu dương tam tiêu
Bài ca huyệt của kinh thủ thiếu dương tam tiêu
Khảo chính huyệt
Kinh túc thiếu dương đởm
Bài ca các huyệt của kinh túc thiếu dương đởm
Khảo chính huyệt
Kinh túc quyết âm can
Bài ca các huyệt của kinh túc quyết âm can
Khảo chính huyệt
Nhâm mạch
Bài ca các huyệt của nhâm mạch
Bài ca phân tác các huyệt của nhâm mạch
Khảo chính huyệt
Đốc mạch
Bài ca kinh huyệt của đốc mạch
Khảo chính huyệt
Yếu huyệt của mạch nhâm và đốc
Bài ca kỳ kinh bát mạch
Kỳ kinh bát mạch
Đốc mạch
Mạch nhâm
Mạch xung
Mạch đới
Mạch dương kiểu
Mạch âm kiểu
Mạch dương duy
Mạch âm duy
Bài ca mười lăm lạc mạch
Phân biệt 15 lạc mạch huyệt
Mười lăm lạc mạch
Mười hai kinh cân
Du huyệt của năm tạng
Huyệt bá hội
Xem bộ vị để lấy huyệt
Các yếu huyệt trị bệnh
Vùng đầu
Vùng bụng
Vùng lưng
Vùng tay
Vùng chân
Kinh ngoại kỳ huyệt
Loại huyệt đồng mà tên khác
Một huyệt hai tên
Một huyệt ba tên
Một huyệt bốn tên
Một huyệt năm tên
Một huyệt sáu tên
Đồng tên mà khác huyệt
QUYỂN THỨ TÁM
Đồ hình huyệt pháp
Huyệt ở vùng đầu, mặt
Huyệt ở vùng vai, lưng
Huyệt ở vùng ngực, bụng
Môn chữa phong
Thương hàn
Đàm suyễn ho hen
Các chứng tích tụ
Bụng đau trướng đầy
Tâm tỳ vị
Tâm tà điên cuồng
Hoắc loạn
Sốt rét
Đầu mặt
Hầu họng
Tai mắt
Mũi miệng
Hông lưng, sườn
Tay, chân, eo ếch, nách
Bệnh đàn bà
Bệnh trẻ em
Bệnh lở độc
Tiếp tăng thêm phép chữa
Luận về trúng phong
Cách châm cứu bệnh trúng hàn mới mắc
Bí quyết châm cứu chữa trúng phong bại liệt
Châm cứu huyệt khẩu yêu để cứu chữa hư tổn ngũ lao thất thương
Tạp bệnh
QUYỂN THỨ CHÍN
Trị chứng tổng yếu
Đông viên châm pháp
Phép chữa của các danh y
Nhọt độc
Hầu tý
Lâm bế
Nhãn mục
Tổn thương
Châm tà bí yếu
Cách châm 13 quỹ huyệt
Tiệp yếu cứu pháp
Cách lấy huyệt tứ hoa
Cách lấy huyệt cao hoang
Cách lấy huyệt và cứu kỵ trúc mã
Cách lấy và cứu huyệt lao
Cách lấy huyệt thận du
Cách lấy và cứu tâm khí
Cách lấy và cứu trĩ lậu
Cách lấy và cứu huyệt tiểu trường sán khí
Cách lấy và cứu trường phong hạ huyết
Cách lấy và cứu thương hàn kết hung
Cứu âm đọc kết hung
Cách châm lôi hỏa
Cách chữa bệnh chưng rốn
Tướng thiên thời
Cách cứu thiên kim
Cách cứu có hiệu quả của “Bửu Giám”
Lá ngải cứu
Cách cứu ngải theo bổ tả
Mồi ngải lớn nhỏ
Cách châm lửa mồi ngải
Số lượng mồi ngải
Cách cứu trước sau của mồi lửa
Cách cứu nóng lạnh
Yếu pháp cứu cho lở bỏng
Dán cứu lở bỏng
Cách cứu lở bỏng
Rửa cứu lở bỏng
Cách điều nhiếp sau khi cứu
Y án của Dương Thị
QUYỂN THỨ MƯỜI
Bảo anh thần thuật
Bài ca thủ pháp
Phương pháp quan hình sát sắc
Bài ca nói về hình sắc
Bài ca phép nhìn nhận gân
Bài ca năm huyệt vị ở mặt
Bài ca bộ vị mạng môn
Vị trí các huyệt ở mặt
Thủ pháp các huyệt dương chưởng
Thủ pháp các huyệt âm chưởng
Châm tiểu nhi
Điều hộ bé sơ sinh
Bài ca bản đồ sắc mặt
Xem sắc mặt để đoán bệnh sống chết
Bát đoạn cẩm (trong)
Bát đoạn cẩm (ngoài)
Bài ca nhập môn
Phương pháp xem tam quan
Yếu quyết của phép vận hành âm dương chưởng
Bài ca thủ pháp trị bệnh
Thủ lục gân (sáu gân tay)
Thủ diện đồ (hình lòng bàn tay)
Thao túc quyết
Xoa bóp trị các chứng kinh phong của trẻ nhỏ
Bổ di
Chủ trị của các huyệt
Bài ca bệnh chứng sống chết
Phân biệt tam quan
Tạp chứng trẻ con
Chẩn mạch ca
Bài ca nhận biết mạch
Phép trị các chứng
Bài ca Trần Thị kinh mạch biện sắc
Bài ca hai chứng hư và thực
Bài ca ngũ ngôn
Phụ biên

Author: Mr Hồng