Bộ Lao Động Song Ngữ

Hướng dẫn chi tiết thi hành: Bộ luật lao động. Chính sách tiền lương – Chế độ phụ cấp – Trợ cấp – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Song ngữ Việt – Anh

Mô tả

Hướng dẫn chi tiết thi hành: Bộ luật lao động. Chính sách tiền lương – Chế độ phụ cấp – Trợ cấp – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Song ngữ Việt – Anh

Author: Mr Hồng